دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمود   خسرو شاهلی

پست الکترونیکی : m-khosroshahli@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اصلاح نباتات

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه اصلاح نباتات و مدیر گروه بیوتکنولوژی (ارشد)

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387/01/19

محمود خسرو شاهلی

محمود خسرو شاهلی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

^